X Factory | News

2008 All-Japan Championship!

 

1) Naoto Matsukura

B-MAX

2) Shinnosuke Adachi

ZX5FS

3) Masatsugu Ido

501X

4) Hiroshi Suzuki

B-MAX

5) Hayato Matsuzaki

D4

6) Shinya Kimura

MR4-BX

7) Kouta Akimoto

ZX5FS

8) Tatsuya Sanpei

ZX5FS

9) Kuniaki Noguchi

ZX5FS

10) Satoshi Maezumi

501X